با توجه به وسعت و بزرگی کشور کانادا آب و هوای آن نیز بسیار متغیر است. شهروندان کانادا آب و هوای گرم و جنگلی تا بارانی و قطبی را تجربه می کنند و چهار فصل را به طور تفکیک شده هر سال خواهند داشت.