سیستم آموزشی کانادا در هر ایالت متفاوت است به این دلیل که مسئولیت نظارت و اداره سیستم های آموزشی در هر ایالت به عهده دولت ایالتی آن است. این سیستم معمولا به بخش های ابتدایی، متوسطه (دبیرستان ها) و آموزش عالی که همان کالج و دانشگاه است تفسیم می شود.