براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان آمار کانادا در روز سه شنبه 16 آوریل , دارائی کسب شده از املاک مهاجران کانادا را از کانادائی هایی که در این کشور متولد شده اند ثروتمندتر میکند. تازه واردین به کشور در مقایسه با کانادائی ها در بخش املاک بدهی بیشتری به بانکها دارند اما از طرف دیگر این خانواده های مهاجر ثروتمند تر از کانادائی ها هستند.