با تغییراتی که در سال 2013 انجام شد متقاضیان ویزای توریستی، کار و تحصیلی نیاز به چک شدن اطلاعات بیومتریک خواهد داشت قبل از ورود به کانادا، انگشت نگاری ویزای کانادا به دلیل این است که اطمینان حاصل گردد که متقاضی که ویزا برایش در پاسپورت درج گردیده همان فردی باشد که وارد شدن به کانادا را دارد.