قبل از بررسی کار دانشجویی نگاهی به قوانین و تعاریف کار باید بیندازیم.

کار تمام وقت در کانادا :
به کاری که بیش از ۳۰ ساعت در هفته باشد در کانادا کار تمام وقت اطلاق می شود.

کار پاره وقت در کانادا :
بر اساس قوانین کانادا به کاری که مجموعا کمتر از ۳۰ ساعت در هفته باشد کار پاره وقت گویند.