براساس گزارشی که در The Canadian Press-CP به چاپ رسیده است، این آمار بر اساس آمارهای دریافتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مهاجرین متخصص، کارآفرین و سرمایه گذار است.

این گزارش نشان می دهد که کسانی که به کانادا مهاجرت کرده اند به مرور وضعیت اقتصادیشان رشد داشته است، همچنین به این موضوع در این گزارش اشاره شده که این مهاجرین پس از اخذ شهروندی کانادا احساس تعلق خاطر بیشتری به این کشور دارند تا کسی که در آن خاک متولد شده است.