گوگل در گزارشی موضوعات پرجستجوی سال 2020 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش « CERB» (کمک هزینه اضطراری دولت در دوران کرونا) بیشترین جستجو را بین کانادایی‌ها داشته است.

امسال یک سال معمولی برای کانادایی‌ها نبود، این را حتی از موضوعاتی که مردم در گوگل جستجو کرده اند هم متوجه می‌شویم. در سال 2020، عبارت « «CERB (کمک هزینه اضطراری دولت ) بیشترین جستجو را در گوگل داشته ‌است و مردم کانادا سوالات زیادی در مورد نحوه در خواست آن از گوگل پرسیده‌اند.